เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
คณะผู้บริหาร
 

นายเฉลิม วาวิลัย
นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว
สายด่วน 044-666399/090-1822233
   
นายสุมิตร ปรินสารัมย์
นายพูน ศรีชุมแสง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
086-8764797 087-2494696


นางสาวพจนา สุริวงศชมภู
นายประพันธ์ มีศิริ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
080-1639439 098-2056038