เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
คณะผู้บริหาร
 
 
 
 
นายไสว  สระปัญญา
 
 
นายกเทศมนตรี
 

 

นายนารี   นันทพันธ์ 
 
  นายบุญล้อม บ่อกลาง  
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
นายสานิตย์  เอี้ยงโสนก  
นายวรา   แหวนวิเศษ   
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี