เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
คณะผู้บริหาร
 
 
 
  นางสาวธีรยา   โตภาณุรักษ์กุล
 
 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว
 
สายด่วน
 นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

  044-666399/0812994996  รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี

 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี