เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
 

นายบุญเรือน ทองสะอาด
ประธานสภาเทศบาล
062-0647334

นางสาวภัทราวดี ชูจันอัด
รองประธานสภาเทศบาล
087-6088007


นายสำอาง มีศรี
นางสาวสำเนียง เจนถั่ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต.1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต.2
080-3548926 087-9655725


นางสำอาง กาละไชย
นางวันเพ็ญ แก้วศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต.1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต.2
080-3548926 085-0151577


นางสาวชวนชม   จัดกลาง
นายวรา แหวนวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต.1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต.2
088-6054395 083-7280835


นายฐิรวัฒน์ บุญสำโรง นายวรรชัย เมาลี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต.1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต.2
097-9751241 065-4823601


นายสมหมาย จันทร์คำ นายเสนอ หลอดแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต.1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต.2
087-4500489
062-6267655