เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
   นายบุญเรือน ทองสะอาด  
ประธานสภาเทศบาล
นายเสนอ   หลอดแก้ว 
นายเทียม  ชอบทดกลาง 
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2

นายสมัย    บุญประกอบ
นายนิยม   แสนศักดิ์  
 
นายอนุชา     เจนถั่ว
นายเอม  โสมกำสด
นายทองดี  การะเกษ
 
นายชัชวาลย์   กลิ่นบุหงา
นายสุที  คำสอน
นายพราม  แก้วยก
นายมานพ    ดีสืบชาติ
นายมงคล  ดวงเดือน