วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถ โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลโกรกแก้ว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการโครงการบำรุงรักษากิจการระบบประปาภายในตำบลโกรกแก้ว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง