วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อใช้ในโครงการป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถประดับตกแต่งพร้อมขบวนแห่ ชุดคำขวัญงามตระการผ้าไหมและคำขวัญนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถประดับตกแต่งพร้อมขบวนแห่ ชุดคำขวัญบุญบั้งไฟน่าชม และคำขวัญดื่มนมโคพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถประดับตกแต่งพร้อมขบวนแห่ ชุดคำขวัญถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน และคำขวัญมากมียางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ 9277 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม สำหรับนักกีฬาและกรรมการผู้ตัดสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง