วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอกฉีดยาขนาด 3 ซีซี และเข็มฉีดยาเบอร์ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์เทศบาล ทะเบียน กค 1851 บุรีรัมย์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาขอใช้บริการในเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดบริการ ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชน (ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว