วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานกิจการเทศบาล ประจำปี 2561 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ติดผนังพร้อมเครื่องฉาย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน อำเภอโนนสุวรรณคัพ (รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัย โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417-56-0003 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417-61-0004 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นการบำรุงรักษากิจการประปาภายในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นการบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ของกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง