วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2561
31  ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว
2  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานกิจการเทศบาล ประจำปี 2561 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ติดผนังพร้อมเครื่องฉาย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง