วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการหนูน้อยฟันสวน ยิ้มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง