วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2561
ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการหนูน้อยฟันสวน ยิ้มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP ภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 การทำรองเท้าเมคคาเม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง