วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2561
ซื้อน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอลล์ 95 เพื่อใช้ในโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2.2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาขุดดินเพื่อวางท่อเมนต์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียนหมายเลข บบ 9277 บุรีรัมย์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 95 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างเหมาค่าตอบแทนในการออกพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในการพ่นหมอกควัน โรงเรียน วัด และชุมชน 11 ชุมชน ตามโครงการป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 2.1 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง