วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัดเทศบาล งานวางแผนสถิติและวิชาการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา เพื่อใช้ในการทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อผ้าอาบน้ำฝน เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล เพื่อใช้ในงานกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน กง 9127 บุรีรัมย์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนพิษสุนัขบ้า และเข็มฉีดยาเบอร์ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง