วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการขุดรางระบายน้ำภายในตำบลโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนบ้านโกรกแก้วและโรงเรียนวราวัฒนา
15  มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว
15  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนบ้านโกรกแก้วและโรงเรียนวราวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างรถประดับตกแต่งขบวนแห่ ชุดคำขวัญบุญบั้งไฟน่าชม และคำขวัญดื่มนมโคพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถประดับตกแต่งขบวนแห่ ชุดคำชวัญถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน และคำขวัญมากมียางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง