วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2563
ซื้อปั้มบาดาล (ซัมเมอร์ท) เพื่อใช้ในโครงการบำรุงรักษากิจการประปาภายในตำบลโกรกแก้ว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480-57-0016 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล รหัส 417-61-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เทศบาล ทะเบียน กค 1851 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ ? กู้ภัย (EMS) ทะเบียน กง 9127 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง