วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาขุดดินเพื่อวางท่อเมนต์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียนหมายเลข บบ 9277 บุรีรัมย์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 95 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างเหมาค่าตอบแทนในการออกพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในการพ่นหมอกควัน โรงเรียน วัด และชุมชน 11 ชุมชน ตามโครงการป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 2.1 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง