วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนบ้านโกรกแก้วและโรงเรียนวราวัฒนา
15  มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว
15  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนบ้านโกรกแก้วและโรงเรียนวราวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างรถประดับตกแต่งขบวนแห่ ชุดคำขวัญบุญบั้งไฟน่าชม และคำขวัญดื่มนมโคพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถประดับตกแต่งขบวนแห่ ชุดคำชวัญถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน และคำขวัญมากมียางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถประดับตกแต่งขบวนแห่ ชุดคำขวัญงามตระการผ้าไหมและคำขวัญนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอลล์ 95 เพื่อใช้ในโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2.2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง