วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดบริการ โครงการตั้งจุดบริการประชาชน(ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง