วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480-57-0018 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง