วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกรัก ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส งานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว (สายบ้านซับบอน ? โนนสุวรรณ) หมู่ที่ 5 ? หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการโครงการบำรุงรักษากิจการระบบประปาภายในตำบลโกรกแก้ว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง