วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อปั้มบาดาล (ซัมเมอร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองการศึกษา จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 25623 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองพลวง หมู่ที่ 10 บ้าน หนองพลวง ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง