วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลโกรกแก้วเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเตรียมสถานที่และสนามกีฬา อุปกรณ์ประจำสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์สนาม ถ้วยรางวัล และชุดกีฬา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลโกรกแก้วเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาตากลม 8 หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ 1 หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง