เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
  
นางสาวธีรยา  โตภาณุรักษ์กุล
 
 
ปลัดเทศบาล
 
  0812994996  
นางสาววรินทร  พัชนี
นางสาววรินทร  พัชนี
นายสมบัติ  หัสจารย์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
0653915366 0653915366 044666399

นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
  นายวิทยา   พานุช
นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0818799367
 044666399
0818799367