เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 
นายเทียม  ชอบทดกลาง
 
 
ปลัดเทศบาล
 

นางสาววรินทร  พัชนี
นางสาวสุภาพร มั่งกูล
นายจิรพนธ์   การะเกต
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักวิชาการคลังชำนาญการรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเทียม  ชอบทดกลาง
  นายวิทยา   พานุช
นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม