เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 

 
 
นายโชยยันต์ เกมกลาง
 
 
ปลัดเทศบาล
 

นางสาววรินทร  พัชนี
นางสาววรินทร  พัชนี
นายจิรพนธ์   การะเกต
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
  นายวิทยา   พานุช
นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม