เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาววรินทร  พัชนี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรัศมีจันทร์  ไพรพนม
นางสาวญาณิศา   สุขวงกฏ 
นายสุภัทรชัย พสุรัส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชำนาญงาน

นางสาวจิราพร บุญบำรุง นางสาวเจนจิรา เสาวพันธ์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวจุรีรัตน์ จำปาทอง นายไพทูล วัฒนกูล นางสาวประภากร แป้นชุมแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนิกร  ชูเชิดเชื้อ นายประสิทธิ์ แป้นชุมแสง นายคานศรี  จันทร์คำ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายโอภาส  กลิ่นบุหงา นายเฉลา   จันทร์มณี นายวัชระ  บุญประกอบ
คนงาน คนงาน  คนงาน
นายประเทือง  เย็นกุล   นายสนอง  กรรโณ
นักการ   ภารโรง