เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาววรินทร  พัชนี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวรัศมีจันทร์  ชาติเพชร
นางสาวญาณิศา   สุขวงกฏ 
นางสาวจิราพร บุญบำรุง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน


นางสาวเจนจิรา คนชุม
นายวิชธินันต์   ทิพย์นางรอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัยปฏิบัติงาน
 
นางสาวจุรีรัตน์ จำปาทอง นายไพทูล วัฒนกูล นางสาวประภากร แป้นชุมแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายประสิทธิ์ แป้นชุมแสง นายศุภวัฒน์   แจ่มจันทร์
นายคานศรี  จันทร์คำ
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายโอภาส  กลิ่นบุหงา นายเฉลา   จันทร์มณี นายวัชระ  บุญประกอบ
คนงาน คนงาน  คนงาน นายสนอง  กรรโณ

 ภารโรง