เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สำนักปลัด
 
นางสาววรินทร  พัชนี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวญาณิศา  สุขวงกฎ
นายสุภัทรชัย พสุรัส  นายพีรวัฒน์   กล้วยวิเชียร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบัติการ
นางรัศมีจันทร์  ไพรพนม นางสาวจิราพร บุญบำรุง นางสาวเจนจิรา เสาวพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวจุรีรัตน์ จำปาทอง นายไพทูล วัฒนกูล นางสาวประภากร แป้นชุมแสง
ผู้ช่วยบุคลากร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิกร  ชูเชิดเชื้อ
นายประสิทธิ์ แป้นชุมแสง
นายคานศรี  จันทร์คำ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายโอภาส  กลิ่นบุหงา
นายเฉลา   จันทร์มณี นายวัชระ  บุญประกอบ 
คนงาน คนงาน คนงาน
 

นายประเทือง  เย็นกุล นายสนอง  กรรโณ
นักการ ภารโรง