เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
กองคลัง
 
นางสาวสุภาพร มั่งกูล
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุภาพร มั่งกูล นางสาวเนตรนภา แสงขาน นางสาวรักษิณา  ชันทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางอมรินทร์  วรรณวิจิตร นางรจนา   แซ่คู นางสาวสุนิสา สระปัญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างประจำ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

 นางสาววาสนา กบกระโทก

   
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี