เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
กองช่าง
 
 
 
 
นายสมบัติ   หัสจารย์
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
     
  นายจิรพนธ์   การะเกต  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน   
 

 นายสฤษดิ์ แท่นกระโทก


นายจิรศักดิ์ ทิพย์อักษร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจำ)
 
 
นางสาวเปมิกา  แจ่มจันทร์  นายอุดม    ด่านนาคิน
    นายตระการ   เมืองแสน
คนงาน
คนงาน
คนงาน