เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
กองช่าง
 
 

 
 
นายจิรพนธ์   การะเกต
 
 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
  นายจิรพนธ์   การะเกต  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 

 
 

 

 
 

 นายสฤษดิ์ แท่นกระโทก

นายจิรศักดิ์ ทิพย์อักษร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจำ)
 
 

นางสาวเปมิกา  แจ่มจันทร์  นายอุดม    ด่านนาคิน
คนงาน
คนงาน