เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
 
 
 
นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
 
นางสาวอัมภาพร  แป้นชุมแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 
นางสาวธนพร    รักสัตย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ