เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 


 
 
นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
       รักษาราชการแทน         ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นายจักรกริช  เคล้าพิมาย


นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

  
 นางสาวศิริอาภา  ปริงปราง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
นายคนอง  ชูเชิดเชื้อ
 
 
 คนงาน