เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

เทศบาลตำบลโกรกแก้ว เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน  หวนคืนงานประเพณีและกีฬา  ล้ำหน้าด้วยเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์สวยงาม

พันธกิจของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

1. พัฒนาให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่  โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม   และการกีฬา

4. พัฒนาศักยภาพของคนให้มีคุณธรรมนำความรู้  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง

5. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชากรโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้            

7. พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสเป็นประชาธิปไตย  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   พัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนารายได้

และปรับปรุงอาคารสถานที่  ภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่