วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกรกแก้ว 2 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกรกหวาย 10 หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันชนะ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองพลวง 1 (ช่วงที่เหลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างเหมาค่าขุดดินวางท่อประปา หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม, หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนศรีคูณ 2 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ ? โนนศรีสุข (จากถนน คสล.เดิม ? ถนนนาตากลม ? โนนศรีคูณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง