วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ 9277 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ 9277 บุรีรัมย์
17  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ขนาด 58 mm จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว
14  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกรกแก้ว 2 หมู่่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกรกหวาย 7 หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกรัก 2 หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ - โนนศรีสุข หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง