วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2567
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4  ก.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั้มซัมเมิสภายในตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 1851 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 1851 บุรีรัมย์
3  ก.ค. 2567
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั้มซัมเมิสภายในตำบลโกรกแก้ว
2  ก.ค. 2567
ซื้อซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม