วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองไข่เท่า - หนองตาปู่ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่ โดยวิธีคัดเลือก
1  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่ โดยวิธีคัดเลือก
1  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม - โคกสามัคคี หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า โดยวิธีคัดเลือก
1  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกเจริญ - โนนศรีสุข หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ โดยวิธีคัดเลือก
29  ต.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2564 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2564 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาตากลม - โนนศรีคูณ (ช่วงบ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - แยกถนนนาตากลม ซอย 8) โดยวิธีคัดเลือก
20  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 ถนนโกรกแก้ว ซอย 6 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจรดถนนซับบอน - หนองไข่เท่า โดยวิธีคัดเลือก