วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนนศรีคูณ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เทศบาล ทะเบียน กค 1851 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อแบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง