วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล
7  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กองช่าง
7  ก.ย. 2566
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง
1  ก.ย. 2566
จัดซื้อหนังสือเรียน
1  ก.ย. 2566
จัดซื้อโครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว (ค่ารายหัว)
1  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อโครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว (ค่ารายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง