วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันตนเองให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกรัก ซอย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว (ค่ารายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง