วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2564
ซื้อโต๊ะโฟเมก้า สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างพ่นหมอกควัน เพื่อดำเนินโครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ งานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ของกองช่าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง