วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
22  ส.ค. 2566
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล
21  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำชนิด Network เพื่อใช้ในงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ ดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาขุดดินวางท่อสระหนองไข่เท่า หมู่ที่ 1 หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาขุดดินวางท่อสระหนองไข่เท่า หมู่ที่ 1 หมูที่ 4
10  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง
8  ส.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง
8  ส.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง