วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำนักปลัดเทศบาล
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง