วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเพิ่มระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑการเกษตร ปั้มบาดาล(ซัมเมอร์ท) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดบริการ เพื่อใช้ในงานโครงการตั้งจุดบริการประชาชน (ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง