วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์เทศบาล ทะเบียน กค 1851 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ ? กู้ภัย (EMS) ทะเบียน กง 9127 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดบริการ โครงการตั้งจุดบริการประชาชน (ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง