วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2561
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว
31  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2561
31  ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว
2  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานกิจการเทศบาล ประจำปี 2561 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง