วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เทศบาล ทะเบียน กค 1851 บุรีรัมย์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน ครุภัณฑ์ สื่อพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP ภายในตำบล ?การทำรองเท้าเทคคาเม่? ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัดเทศบาล งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง