วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิด ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 6 โคกสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ซอย 1 หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างโครงการติดตั้งที่แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อชุดตู้ครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็ก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง