วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายในตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างเหมาบริการและดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง