วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง