วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถ โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลโกรกแก้ว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการโครงการบำรุงรักษากิจการระบบประปาภายในตำบลโกรกแก้ว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อปั้มบาดาล (ซัมเมอร์ท) เพื่อใช้ในโครงการบำรุงรักษากิจการประปาภายในตำบลโกรกแก้ว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480-57-0016 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล รหัส 417-61-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง