วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เทศบาล ทะเบียน กค 1851 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ ? กู้ภัย (EMS) ทะเบียน กง 9127 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว สายซับบอน ? หนองหญ้าปล้อง , สายโกรกแก้ว ? คลองอีสานเขียว ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกเจริญ 3 หมู่ที่ 12 จากจุดก่อสร้างเดิมไปทางทิศตะวันออก ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกรัก ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง