วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480-57-0018 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ประจำปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง