วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ? กู้ภัย (EMS) ทะเบียน กง 9127 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมารถ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2565 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลในการประดับตกแต่งรถขบวนแห่ ตามคำขวัญพร้อมผู้ร่วมขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง