วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว
15  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนบ้านโกรกแก้วและโรงเรียนวราวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างรถประดับตกแต่งขบวนแห่ ชุดคำขวัญบุญบั้งไฟน่าชม และคำขวัญดื่มนมโคพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถประดับตกแต่งขบวนแห่ ชุดคำชวัญถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน และคำขวัญมากมียางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถประดับตกแต่งขบวนแห่ ชุดคำขวัญงามตระการผ้าไหมและคำขวัญนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอลล์ 95 เพื่อใช้ในโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2.2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาขุดดินเพื่อวางท่อเมนต์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง