วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว (ค่ารายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ 9277 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในเทศบาลตำบลโกรกแก้ว (บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในเทศบาลตำบลโกรกแก้ว (บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2565 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2565 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ 9277 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (ถนนซับบอน?โนนสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง