วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสหกรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกรัก 3 หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก (ช่วงต่อถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อดำเนินโครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภายในเทศบาลตำบลโกรกแก้ว (ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภายในเทศบาลตำบลโกรกแก้ว (สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า ตำบลโกรกแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อโต๊ะไม้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรังซ่อมแซมถนนลาดยาง (โคกเจริญ-โนนศรีสุข ช่วงต่อถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (โคกเจริญ - โนนศรีสูข ช่วงต่อถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง