วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2565 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาค่าขุดดินวางท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างค่าจ้างเหมาบริการและดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาย้ายอาคารโรงจอดรถ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกรกหวาย 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง