เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th


 


การตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ก่อนเปิดการศึกษา


การตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ก่อนเปิดการศึกษา โดยมีผู้ร่วมออกตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย นายอำเภอโนนสุวรรณ สาธารณสุขอำเภอหรือผู้แทน ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่จาก สภ.โนนสุวรรณ และสำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี