เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th


 


กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน


นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว ได้มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยการให้แต่ละผู้อำนวยการแต่ละกองได้พูดคุยสอบถาม การปฏิบัติงาน ก่อนการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งให้มีการมอบนโยบาย ทุกวันพุธ โดยสำนักปลัดเทศบาลและกองสวัสดิการสังคม