เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
ประมวลจริยธรรม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 30 ก.ย. 2563 ]
2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล [ 28 ก.ย. 2563 ]
3 ภาพรายงานกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]
4 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]
5 ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโกรกแก้วปี2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]
6 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 28 ธ.ค. 2561 ]
7 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 28 ธ.ค. 2561 ]
8 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 2551 [ 17 ต.ค. 2561 ]
9 บันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมฯ [ 27 มี.ค. 2558 ]
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลโกรกแก้ว พ.ศ.2555 [ 26 พ.ย. 2555 ]