เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
คู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 1 ก.ค. 2563 ]
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ก.ค. 2563 ]
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]
4 ขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการและประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้วเรื่องคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางรายการของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 16 เม.ย. 2563 ]
5 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 13 เม.ย. 2563 ]
6 คู่มือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดรายได้ [ 22 พ.ย. 2561 ]
7 คู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 5 พ.ย. 2561 ]