เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2562 ]
2 บันทึกรายงานการประชุมคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2562 ]
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 26 มี.ค. 2562 ]