เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566


เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมาโดยตลอด จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโกรกแก้ว เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการดำเนินชีวิต การให้ความรู้ในการป้องกันโรคในวัยสูงอายุ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า

2024-07-15
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-18
2024-06-14
2024-06-07