เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566


เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมาโดยตลอด จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโกรกแก้ว เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการดำเนินชีวิต การให้ความรู้ในการป้องกันโรคในวัยสูงอายุ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า

2023-11-07
2023-10-12
2023-09-28
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-13